Zarząd Powiatu Gliwickiego z absolutorium

30 czerwca odbyła się XXIX sesja Rady Powiatu Gliwickiego. Najważniejszymi punktami w jej porządku było udzielenie przez radnych wotum zaufania oraz absolutorium Zarządowi Powiatu Gliwickiego za 2020 rok.

Na początku sesji przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego, Andrzej Kurek złożył podziękowania pracownikom oddziałów covidowych, które działały w powiatowych szpitalach w Knurowie i Pyskowicach w okresie największego nasilenia pandemii koronawirusa, od października i listopada 2020 r. do czerwca bieżącego roku. Jak podkreślił, oddziały te pracowały bardzo dobrze, dzięki czemu w większości przypadków udało się uratować zdrowie i życie mieszkańców. Przewodniczący wręczył przedstawicielom pracowników oddziałów covidowych pamiątkowe medale z okazji 25-lecia Powiatu Gliwickiego. Otrzymali je: ordynator oddziału wewnętrznego Barbara Kaleta i pielęgniarz oddziału covidowego Szpitala w Knurowie Michał Gil oraz lekarz Mariola Malinowska i pielęgniarka Karolina Wyleżoł ze Szpitala w Pyskowicach. Do podziękowań dołączyli starosta gliwicki Waldemar Dombek, wicestarosta Adam Wojtowicz, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego Ewa Jurczyga oraz wiceprzewodniczący Rady – Henryk Hibszer i Włodzimierz Gwiżdż. Były słowa wzruszenia, oklaski i kwiaty, honorujące trud oraz zaangażowanie pracowników oddziałów covidowych w dramatycznych dniach pandemii.

Uchwalenie wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Gliwickiego stanowiło podsumowanie ubiegłego roku w pracy i finansach samorządu powiatowego. Głosowanie wotum zaufania poprzedziło przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Gliwickiego za 2020 rok, który omówili sekretarz Powiatu Gliwickiego Piotr Zakrzewski, członek Zarządu Ewa Jurczyga i wicestarosta Adam Wojtowicz. Po jego zaprezentowaniu odbyła się debata radnych, stanowiąca część rozpatrzenia Raportu. Jej zwieńczeniem było udzielenie Zarządowi Powiatu Gliwickiego wotum zaufania, za czym opowiedziało się 13 radnych. Z kolei głosowanie nad absolutorium poprzedzone było przedstawieniem m.in. sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, co w imieniu Zarządu uczyniła skarbnik Powiatu Gliwickiego, Maria Owczarzak-Siejko. Za uchwałą w sprawie absolutorium głosowało 17 radnych.

Dochody powiatu zostały w ub.r. wykonane w kwocie 121 949 674 zł, czyli 112,18 proc. wielkości planowanej, wydatki natomiast w kwocie 101 645 144 zł, to jest 90,31 proc. planowanej. Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 20 304 530 zł, zawierającą w sobie środki zewnętrzne na inwestycje, które Powiat Gliwicki będzie realizować w roku bieżącym i następnym. W porównaniu do roku poprzedniego wzrost dochodów wynosił prawie 27 proc., a dynamika wydatków ponad 6 proc.

Warte podkreślenia jest, że w 2020 r. powiat pozyskał środki zewnętrzne w kwocie ponad 31 mln zł, co stanowi jedną czwartą dochodów wykonanych w tym roku. Umożliwiło to przeprowadzenie szeregu inwestycji i remontów. 21 proc. ogółu wydatków w ub. r. stanowiły wydatki majątkowe, w ramach których realizowano głównie przedsięwzięcia drogowe, inwestycje w szpitalach i szkołach.

Jedną z najpoważniejszych inwestycji komunikacyjnych powiatu była przebudowa drogi powiatowej Nr 2916 S w Smolnicy – etap V. Wartość tego zadania to 2,6 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosiło 1,3 mln zł i z Gminy Sośnicowice – 610 tys. zł. Jeszcze większy zasięg miała przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce. Przedsięwzięcie to realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Ogólna wartość wyniosła 4,5 mln zł, na co złożyło się: dofinansowanie z UE – 3,3 mln zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 427 tys. zł, z Gminy Rudziniec – 500 tys. zł i z Danish Farming Consultants Sp. z o. o. – 50 tys. zł.

Z kolei z inwestycji w szkołach na wymienienie zasługuje montaż windy zewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie. Inwestycja ta współfinansowana była ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jej ogólna wartość wyniosła 380 tys. zł, w tym z PFRON-u powiat otrzymał na ten cel 65 tys. zł. Ponadto w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej, dzięki inwestycji realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zmodernizowano i doposażono pracownie. Ogólna wartość tego zadania wyniosła 772 tys. zł, w tym 542 tys. zł pochodziło z UE, a 131 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Powiat inwestował również w ub. r. w szpitale. Przykładem jest modernizacja Pracowni Endoskopii w Budynku Diagnostyki w Szpitalu w Knurowie. Wartość tego zadania to 900 tys. zł, z czego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodziło 803 tys. zł. Przeprowadzono również modernizację bloku operacyjnego wraz z traktem porodowym w Szpitalu w Pyskowicach – ta inwestycja o wartości ponad 1 mln zł dofinansowana została kwotą 1 012 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyczyniając się do unowocześnienia i poprawy warunków leczenia.

źródło: Starostwo Powiatowe w Gliwicach

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img