Regulamin portalu infopyskowice.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego infopyskowice.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Serwis internetowy znajdujący się pod domeną infopyskowice.pl („Serwis”) jest platformą informatyczną za pośrednictwem której świadczone są w szczególności usługi informacyjne (udostępnianie informacji poprzez wyświetlanie określonych stron www, automatycznie lub na żądanie użytkownika) oraz wymiany opinii i informacji pomiędzy użytkownikami („Komentarze”).
Serwis jest administrowany jest przez firmę 26media Łukasz Fedorczyk z siedzibą w Gliwicach przy pl. Inwalidów Wojennych 5/3. („Administrator”)
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Serwisu. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
W ramach Serwisu Administrator może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić użytkownikom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczonych przez takie osoby stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie osoby i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych.
Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

§ 2 USŁUGI INFORMACYJNE
Przedmiotem usług informacyjnych są materiały redakcyjne znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe oraz bazy danych.
Wszystkie materiały uzyskane przez użytkownika w ramach usług informacyjnych, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z materiałów określonych w ust. 1 w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:
zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;
umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.
Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.
Administrator zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania tekstów oraz zmiany tytułów nadesłanych tekstów. Zastrzega sobie prawo do dowolnego kadrowania zdjęć w celu opublikowania materiału redakcyjnego.
Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3 KOMENTARZE
Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów redakcyjnych znajdujących się w Serwisie za pomocą formularzy do tego przeznaczonych znajdujących się w wybranych przez Administratora miejscach Serwisu.
Użytkownicy umieszczający komentarz do materiału mają prawo swobodnego przedstawiania informacji i opinii, z zastrzeżeniem ust. 3. Użytkownik publikuje informacje i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w komentarzach.
Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, które:
– są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
– naruszają prawa osób trzecich;
– są wulgarne lub obsceniczne;
– propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;
– są reklamą
– są spamem lub niezamówioną informacją handlową
– zawierają treści pornograficzne
Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi naruszających postanowienia ust. 3, a także innych wypowiedzi uznanych za Administratora za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Administrator może według swojego uznania przeredagować komentarze w celu usunięcia elementów niezgodnych z ust. 3.
Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć komentarze z Serwisu lub zmienić zasady ich funkcjonowania.
Administrator udostępni na żądanie/prośbę policji, prokuratury lub sądu dane (adres IP, datę i godzinę dodania komentarza, rodzaj przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego) osoby, która zamieściła komentarz mający znaczenie dowodowe w prowadzonym postępowaniu, mogący wnieść do sprawy ważne informacje. Dane te nie będą udzielane osobom prywatnym oraz firmom.

§ 4 OGŁOSZENIA
Użytkownicy mają prawo do umieszczania ogłoszeń za pomocą formularzy do tego przeznaczonych znajdujących się w wybranych przez Administratora miejscach Serwisu.
Użytkownik publikuje ogłoszenie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych przez użytkowników. Ogłoszenia nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Administrator nie odpowiada za konflikty między sprzedającym a kupującym, a także między odstępującym i przyjmującym.
Niedopuszczalne jest zamieszczanie ogłoszeń, które:
– są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
– naruszają prawa osób trzecich;
– są wulgarne lub obsceniczne;
– propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;
– są spamem
– zawierają treści pornograficzne lub erotyczne
Administrator ma prawo usunięcia ogłoszeń naruszających prawo lub regulamin bez podania przyczyny.
Administrator ma prawo swobodnego zarządzania ogłoszeniami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania ogłoszeń, usunąć ogłoszenia z Serwisu lub zmienić zasady ich funkcjonowania np. poprzez wprowadzenie płatności za dodawanie i wyświetlanie ogłoszeń.