W Pyskowicach zrobią porządek z reklamami? Uchwała krajobrazowa

Dzisiaj rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie tzw. uchwały krajobrazowej.

W dniach 6-29 października br. wyłożony będzie do publicznego wglądu projekt uchwały krajobrazowej przedstawiający zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Uchwała krajobrazowa standaryzuje wygląd, rozmiary, sposób montażu oraz ilość reklam umieszczanych w przestrzeni miejskiej.

W myśl uchwały miasto podzielone zostało na obszary, regulacje dotyczące nośników reklamy są zmienne, zależne od stref, w których się znajdują. Uchwała odnosi się również do obiektów zamontowanych przed jej wejściem w życie, określa zatem terminy i zasady dostosowania istniejących, w dniu wejścia w życie uchwały, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zasad i warunków w niej określonych.

W okresie wyłożenia dokumentu można otrzymać wersję papierową projektu w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, Strzelców Bytomskich 3 (pok. 334, II piętro) w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartki w godz. 7.30-17.30, w piątki w godz. 7.30-13.30. Ze względu na sytuację epidemiczną, w przypadku chęci zapoznania się z projektem uchwały w budynku Urzędu, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu pod numerami telefonów: 32 332 60 58, 32 332 60 49, pod którymi udzielane są wszelkie informacje na temat konsultacji i wyłożonego projektu uchwały.

Projekt dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach pod adresem https://bip.pyskowice.pl/bipkod/20294068

Nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się dyskusja publiczna, w dniu 21 października br. o godz. 15.00 oraz 28 października br. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3.

Uwagi do projektu uchwały można składać do Burmistrza Miasta Pyskowice z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada br. włącznie. Uwagi mogą być wnoszone:
– na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice,
– drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice,
– ustnie do protokołu podczas dyskusji publicznej,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, na adres e-mail: gmpyskowice@pyskowice.pl.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img