Sesja rady miejskiej w Pyskowicach. O czym będą rozmawiać?

W poniedziałek, 20 grudnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Informacja w sprawie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej.
 • Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 • Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych – sprawy bieżące.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania wieczystego służebnością przesyłu (druk nr 381).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla miasta Pyskowice (druk nr 382).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na wykonanie zadania p.n. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych, sygnalizacją świetlną i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 – ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach” (druk nr 378).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z toalet publicznych na terenie gminy Pyskowice (druk nr 380).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z toalet publicznych (druk nr 379).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości i ustalenia stawki opłaty dla tych nieruchomości (druk nr 386).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (druk nr 387).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym stanowiących dochody budżetu Gminy Pyskowice, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny (druk nr 383).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 r (druk nr 384)
 • Rozparzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027 (druk nr 385).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 (druk nr 371).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: budżetu miasta na 2022 r. (druk nr 370).
 • Sprawy organizacyjne.
 • Zamknięcie sesji.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img