O czym będą debatować radni z Pyskowic?

W czwartek, 26 października 2023 r., w sali sesyjnej urzędu miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się LXII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Informacja w sprawie protokołu z LXI sesji Rady Miejskiej.
 • Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 • Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych – sprawy bieżące.
 • Inwestycje gminne w latach 2018-2023.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Pyskowice położonego w południowej części miasta, ograniczonego linią kolejową oraz granicą administracyjną z miastem Gliwice (druk nr 586).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 583).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pyskowice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (druk nr 584).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Pyskowice, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych (druk nr 585).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” (druk nr 589).
 • Rozpatrzenie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2023 r. (druk nr 587).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 (druk nr 588).
 • Informacja przewodniczącej rady i burmistrza miasta w sprawie oświadczeniach majątkowych.
 • Sprawy organizacyjne.
 • Zamknięcie sesji.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img