Drewno z wycinki drzew na sprzedaż. Cena wywoławcza 123 zł

Już niebawem mieszkańcy będą mogli kupić drewno opałowe z wycinki drzew. Na stronie urzędu miejskiego właśnie pojawiło się ogłoszenie.

Gmina Pyskowice ogłosiła przetarg na sprzedaż drewna opałowego z wycinki drzew oraz usuwania wywrotów z nieruchomości miejskich różnych gatunków, w łącznej ilości około 30 m3.

Cena wywoławcza drewna to 123,00 zł brutto za m3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno w Gminie Pyskowice 08.04.2022 r.” z podaniem oferowanej ceny brutto do dnia 08.04.2022 r. do godz. 9:00. Oferta powinna zawierać:
– imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta;
– oferowaną cenę brutto i warunki jej zapłaty, z tym zastrzeżeniem, że termin płatności nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia otwarcia ofert (data sprzedaży);
– ilość drewna jaką oferent jest skłonny nabyć (m3). Oferty należy podać uwzględniajac w niej ilość drewna, którą chce się zakupić oraz jego cenę (nie mniejszą niż 123,00 zł brutto za 1/m3).

Kryterium wyboru oferty jest najwyższa oferowana cena brutto. W przypadku złożenia równoważnych ofert decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.04.2022 r. o godz. 9:30 w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3 w pokoju nr 310

Odbioru zakupionego drewna dokonuje się po opłaceniu faktury za drewno (ilość oraz cena jak w ofercie przedstawionej przez zainteresowanego nabyciem) w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert. Transport i załadunek drewna oferent zabezpiecza we własnym zakresie. Drewno będzie rozdysponowywane przez pracowników MZBM-TBS Sp. z o. o. z terenu przylegającego do składowska odpadów (ul. Wrzosowa). Odbiór drewna nastąpi w kolejności zgodnej z ceną wskazaną na ofercie. Pierwszeństwo mają osoby z najwyższą proponowana kwotą brutto/m3.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

Więcej informacji tutaj.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img