W Pyskowicach kontrolują szamba

Miasto Pyskowice przeprowadza inwentaryzację zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Obowiązek taki wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciele nieruchomości zobowiązani są bowiem do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków za opróżnienie zbiornika.

Usługę wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pyskowice mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający stosowne zezwolenie wydane przez Burmistrza Miasta Pyskowice. Wykaz podmiotów posiadających takie uprawnienia znajduje się na stronie urzędu w zakładce (link) Ekologia.
Informujemy, iż osoby które nie posiadają podpisanych umów na wywóz nieczystości ciekłych powinny niezwłocznie wywiązać się z tego obowiązku. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za brak umowy oraz potwierdzeń wywozu nieczystości, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy współpracy ze Strażą Miejską będą kontrolować, czy wymogi te są spełniane.
W związku z ustawowym obowiązkiem nałożonym na gminę w zakresie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków właściciele nieruchomości proszeni są jednocześnie o wypełnienie formularza dotyczącego posiadanego zbiornika lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz złożenia dokumentu do 31 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (Biuro Obsługi Interesanta, parter, pok. 101) lub przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail (link): gmpyskowice@pyskowice.pl do 31 października 2023 r.
Formularze dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach lub na stronie www.pyskowice.pl w zakładce (link) Ekologia.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img