Szukasz pracy? Zostań urzędnikiem

Chcesz zmienić pracę albo szukasz zajęcia? Urząd miejski w Gliwicach szuka pracowników.

Pierwszy nabór prowadzony jest do Wydziału Planowania Przestrzennego. Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in. wydawanie opinii na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanie opinii na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Wymagania niezbędne to wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: architektura, urbanistyka, budownictwo, prawo, geodezja, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna (udokumentowane kserokopią dyplomu). Termin składania ofert – 30 lipca 2021 r.

Drugi nabór prowadzony jest do Wydziału Komunikacji. Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie: wydawania, zmiany, odmowy wydania, cofnięć, zawieszania uprawnień na krajowy transport drogowy osób i rzeczy. Przeprowadzanie kontroli działalności przewoźników drogowych w siedzibie przedsiębiorcy jak również w siedzibie Urzędu. Prowadzenie zadań związanych z nałożeniem kar pieniężnych w postępowaniu administracyjnym z tytułu niezwrócenia przez przedsiębiorców zezwoleń/licencji i/lub wypisów z tych dokumentów oraz certyfikatu kompetencji zawodowych.
Wymagania niezbędne to wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: transport, administracja, prawo (udokumentowane kserokopią dyplomu).
Termin składania ofert – 4 sierpnia 2021 r.

Trzeci nabór prowadzony jest do Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac. Do głównych obowiązków pracownika będzie należało prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, w tym m.in.: przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników, rozwiązaniem stosunku pracy, zmianą stanowiska i wynagrodzenia, prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu, utrzymywanie w aktualności baz danych kadrowych, rozliczanie czasu pracy pracowników Urzędu. Sporządzanie sprawozdań. Archiwizacja dokumentacji.
Termin składania ofert – 23 sierpnia 2021 r.

Czwarty nabór prowadzony jest do Wydziału Architektury i Budownictwa. Do głównych obowiązków pracownika będzie należało prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków nieruchomych na terenie miasta Gliwice. Współpraca z Miejskim Konserwatorem Zabytków, w tym: przeprowadzanie wizji w terenie, przygotowywanie opinii i wniosków dotyczących zagadnień konserwatorskich dla potrzeb organów samorządowych, przygotowywanie opinii oraz wytycznych konserwatorskich do projektów remontów oraz innych prac budowlanych dla budynków objętych ochroną konserwatorską oraz innych obiektów wyszczególnionych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jako obiekty zabytkowe, a także ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków. Prowadzenie spraw związanych z Gminną Ewidencją Zabytków w Gliwicach.
Termin składania ofert – 1 września 2021 r.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img