Szukasz pracy? UM Pyskowice potrzebuje pracownika

Trwa ogłasza na wolne z dniem 01.01.2022 r. stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w wymiarze pełnego etatu.

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyz+sze.
2. Znajomosc regulacji prawnych z zakresu niz+ej wymienionych aktow prawnych:
1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.),
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
3) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), 4) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),
5) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 ze zm.),
6) Rozporządzenie Rady Ministro w z dnia 14 wrzes nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargo w oraz rokowan na zbycie nieruchomos ci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.).
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Posiadanie pełnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyslnie przestępstwo scigane z oskarz+enia publicznego lub umyslne przestępstwo skarbowe.
6. ObywatelstwopolskiealbojednegozpanstwczłonkowskichUniiEuropejskiejlubpanstwa,ktoremuna podstawie umo w międzynarodowych lub przepiso w prawa wspo lnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajomosc języka polskiego potwierdzona odpowiednim dokumentem okreslonym w przepisach o słuz+bie cywilnej.

Więcej informacji tutaj.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img