Szukasz pracy? Urząd miejski szuka pracowników

Urząd miejski szuka nowych pracowników. Poszukiwane są osoby do kilku wydziałów.

Na stronie UM Gliwice dostępnych jest kilka ofert pracy. Prowadzone są nabory. W jakich wydziałach można zostać zatrudnionym?

Nabór do wydziału środowiska

Termin składania ofert: 13 lutego 2024 r.
Do głównych obowiązków pracowników będzie należało:
Osoba zatrudniona na oferowanym stanowisku będzie prowadziła postępowania administracyjne w sprawach wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć.
O zatrudnienie mogą się ubiegać osoby które (wymagania niezbędne) posiadają:
– wykształcenie wyższe udokumentowane kserokopią dyplomu, preferowane kierunki: energetyka, gospodarka odpadami, gospodarka odpadami i rekultywacja terenów, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, ochrona środowiska,
– obywatelstwo polskie.
– pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
– Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– Nie są ukarane karą zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
– Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
– Zapoznały się z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).
– Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny być komunikatywne, samodzielne w działaniu, posiadać umiejętności analityczne, umieć pracować pod presją czasu oraz w zespole.

Nabór do wydziału środowiska

Termin składania ofert: 16 lutego 2024 r.
Do głównych obowiązków pracowników będzie należało:
– prowadzenie postępowań administracyjne w sprawach gospodarki odpadami,
– rozpatrywanie interwencji dotyczących gospodarki odpadami.
O zatrudnienie mogą się ubiegać osoby które (wymagania niezbędne) posiadają:
– wykształcenie wyższe udokumentowane kserokopią dyplomu, preferowane kierunki: energetyka, gospodarka odpadami, gospodarka odpadami i rekultywacja terenów, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, zarządzanie środowiskiem,
– obywatelstwo polskie,
– pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
– Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– Nie są ukarane karą zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
– Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
– Zapoznały się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

Nabór do Wydziału Inwestycji i Remontów

Termin składania ofert: 21 lutego 2024 r.
Do głównych obowiązków pracowników będzie należało m.in.:
– Sporządzanie kosztorysów inwestorskich.
– Weryfikowanie kosztorysów inwestorskich opracowanych przez projektantów.
– Weryfikowanie (pod względem merytorycznym i cenowym) kosztorysów ofertowych i powykonawczych.
– Wycena inwestycji i remontów.
O zatrudnienie mogą się ubiegać osoby które (wymagania niezbędne) posiadają:
– wykształcenie co najmniej średnie (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie),
co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie kosztorysowania robót budowlanych (potwierdzone kserokopiami dokumentów, z których wynika okres świadczenia pracy oraz zakres wykonywanych obowiązków),
– obywatelstwo polskie,
– pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
– Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– Nie są ukarane karą zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
– Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
– Zapoznały się z:
rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458),
rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
– Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny być bezstronne, komunikatywne, samodzielne w działaniu, powinny posiadać umiejętności analityczne oraz umiejętność pracy w zespole.

Nabór do Wydziału Inwestycji i Remontów

Termin składania ofert: 21 lutego 2024 r.
Do głównych obowiązków pracowników będzie należało m.in.:
Osoba zatrudniona na oferowanym stanowisku będzie uczestniczyła w:
– planowaniu i przygotowywaniu zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji,
– pracach komisji przetargowych przy udzielaniu zamówień publicznych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych,
– czynnościach nadzoru nad zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi realizowanymi przez Wydział Inwestycji i Remontów,
– prowadzeniu spraw związanych z zewnętrznym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych.
– Weryfikowała dokumentacje projektowe.
– Nadzorowała realizację umów na prace projektowe i roboty budowlane oraz pełniła nadzór inwestorski.
– Rozliczała prowadzone zadania inwestycyjne.
O zatrudnienie mogą się ubiegać osoby które (wymagania niezbędne) posiadają:
– wykształcenie co najmniej średnie techniczne w zakresie budownictwa, potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,
– obywatelstwo polskie,
– pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
– Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– Nie są ukarane karą zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
– Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
– Zapoznały się z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).

Nabór do Wydziału Podatków i Opłat

Termin składania ofert: 27 lutego 2024 r.
Do głównych obowiązków pracowników będzie należało m.in.:
Osoba zatrudniona na oferowanym stanowisku będzie:
– Wspomagała prowadzenie postępowań egzekucyjnych, w tym m.in.: ewidencjonowała tytuły wykonawcze,
– monitorowała wpływające informacje i dokumenty, które mają związek z prowadzonymi postępowaniami.
– Przygotowywała zlecenia przekazania środków finansowych.
– Rozliczała realizację umów na zewnętrzne usługi informatyczne.
– Prowadziła sprawozdawczość budżetową.
– Archiwizowała dokumenty.
O zatrudnienie mogą się ubiegać osoby które (wymagania niezbędne) posiadają:
– wykształcenie wyższe udokumentowane kserokopią dyplomu,
– obywatelstwo polskie,
– pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
– Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– Nie są ukarane karą zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
– Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
– Zapoznały się z:
ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – Dział I (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2505 z późn. zm.),
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – Dział III Zobowiązania (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 z pózn. zm.),
ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Rozdział 1 i 2 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).

Nabór do Wydziału Inwestycji i Remontów

Termin składania ofert: 1 marca 2024 r.
Do głównych obowiązków pracowników będzie należało m.in.:
Osoba zatrudniona na oferowanym stanowisku będzie uczestniczyła w:
– planowaniu i przygotowywaniu zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji,
– pracach komisji przetargowych przy udzielaniu zamówień publicznych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych,
– czynnościach nadzoru nad zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi realizowanymi przez Wydział Inwestycji i Remontów,
– prowadzeniu spraw związanych z zewnętrznym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych.
– Weryfikowała dokumentacje projektowe.
– Nadzorowała realizację umów na prace projektowe i roboty budowlane oraz pełniła nadzór inwestorski.
– Rozliczała prowadzone zadania inwestycyjne.
O zatrudnienie mogą się ubiegać osoby które (wymagania niezbędne) posiadają:
– wykształcenie co najmniej średnie techniczne w zakresie: elektrotechniki, inżynierii elektrycznej, elektroenergetyki (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie),
– co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (potwierdzone kserokopiami dokumentów, z których wynika okres świadczenia pracy oraz zakres wykonywanych obowiązków),
– uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień),
– obywatelstwo polskie,
– pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
– Przynależą do Izby Inżynierów Budownictwa (potwierdzone zaświadczeniem o przynależności do Branżowej Izby Inżynierów).
– Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– Nie są ukarane karą zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
– Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
– Zapoznały się z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).

Nabór do Wydziału Księgowości

Termin składania ofert: 5 marca 2024 r.
Do głównych obowiązków pracowników będzie należało m.in.:
Osoba zatrudniona na oferowanym stanowisku będzie:
– Prowadziła ewidencję księgową budżetu miasta oraz sprawozdawczość budżetową.
– Sporządzała łączny bilans miasta Gliwice oraz bilans skonsolidowany.
– Przygotowywała oraz monitorowała plany finansowe w zakresie dotyczącym Wydziału Księgowości.
– Weryfikowała (w szczególności pod względem zgodności z planem finansowym) umowy i zamówienia zawierane przez wydziały Urzędu.
– Prowadziła korespondencję z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz wydziałami urzędu w związku z zajęciami wierzytelności oraz przygotowywała korespondencje zwrotne do organów egzekucyjnych.
O zatrudnienie mogą się ubiegać osoby które (wymagania niezbędne) posiadają:
– wykształcenie wyższe udokumentowane kserokopią dyplomu,
– co najmniej dwa lata stażu pracy udokumentowanego aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, kserokopiami świadectw pracy, kserokopią zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o odbyciu stażu,
– obywatelstwo polskie,
– pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
– Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– Nie są ukarane karą zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
– Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
– Zapoznały się z:
ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości rozdział 1,2 i 3 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z poźn. zm.),
ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dział I rozdział 1,2,3,4 i 5 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – rozdz. 1, 2, 5, załącznik nr 3 – Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Nabór do Wydziału Planowania Przestrzennego

Termin składania ofert: 8 marca 2024 r.
Do głównych obowiązków pracowników będzie należało m.in.:
Osoba zatrudniona na oferowanym stanowisku będzie uczestniczyła w pracach projektowych dotyczących planu ogólnego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
O zatrudnienie mogą się ubiegać osoby które (wymagania niezbędne) posiadają:
– wykształcenie wyższe, udokumentowane kserokopią dyplomu, preferowane kierunki: architektura, geodezja, geodezja i kartografia, geografia, geoinformacja, geologia, gospodarka nieruchomościami, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, urbanistyka,
– obywatelstwo polskie,
– pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
– Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– Nie są ukarane karą zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
– Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
– Zapoznały się z:
ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – rozdział 2 do art. 37
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),
rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów
(Dz. U. z 2023 r., poz. 2758)
– Dodatkowym atutem będzie znajomość programów GIS (wymaganie dodatkowe).

Nabór do Wydziału Edukacji

Termin składania ofert: 13 marca 2024 r.
Do głównych obowiązków pracowników będzie należało m.in.:
Osoba zatrudniona na oferowanym stanowisku będzie:
– weryfikowała (pod kątem formalno-rachunkowym) sprawozdania jednostkowe z wykonania budżetu sporządzane przez miejskie jednostki oświatowe,
– przygotowywała analizy będące podstawą do sporządzania projektów planów budżetów oraz dotyczące bieżącego wykorzystania środków budżetowych,
– przygotowywała analizy wynagradzania pracowników miejskich jednostek oświatowych,
– opracowywała wytyczne do planów finansowych jednostek,
– nadzorowała prawidłowość wydatkowania środków budżetowych przyznanych szkołom i placówkom oświatowym oraz środków pozyskanych z innych źródeł,
– przygotowywała informacje zbiorcze o stanie mienia miejskich jednostek oświatowych.
O zatrudnienie mogą się ubiegać osoby które (wymagania niezbędne) posiadają:
– wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu), preferowane kierunki: ekonomia, finanse, matematyka, rachunkowość, bankowość,
– obywatelstwo polskie,
– pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
– Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– Nie są ukarane karą zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
– Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
– Zapoznały się z:
ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Dział I rozdział 1, 2, 4 i 5
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm),
ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – Rozdział 2
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1400 z późn. zm.),
ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Rozdział 1 i 2
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z poźn. zm.).
– Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): doświadczenie zawodowe w zakresie sporządzania sprawozdań i analiz finansowych, posiadanie ukończonych studiów podyplomowych w zakresie księgowości (udokumentowane kserokopią świadectwa ukończenia studiów podyplomowych).
– Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny być asertywne, odporne na stres, posiadać umiejętności analityczne, umieć pracować w zespole oraz pod presją czasu.

Szczegóły dotyczące ofert pracy można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gliwice.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img