Pyskowiccy radni będą obradowali. O czym będą dyskutowali?

W czwartek, 23 czerwca br., w sali sesyjnej urzędu miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych – sprawy bieżące.
 6. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice – skuteczność windykacji.
 7. Raport o stanie gminy Pyskowice za rok 2021 – debata nad przedstawionym raportem.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice wotum zaufania (druk nr 444).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za rok 2021 (druk 447).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 r. (druk nr 445).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pyskowice na rok szkolny 2022/2023 (druk nr 451).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pyskowice, położonej w Pyskowicach przy ul. Oświęcimskiej 30 (druk nr 446).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok (druk nr 448).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 (druk nr 449).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/157/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr 450).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XXXVIII/368/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na wykonanie zadania p.n. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych, sygnalizacją świetlną i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 – ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach” (druk nr 443).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat cmentarnych (druk nr 452).
 18. Sprawy organizacyjne.
 19. Zamknięcie sesji.

UM Pyskowice

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img