Dodatek węglowy. Gdzie złożyć wniosek w Pyskowicach?

Wszedł w życie zapowiadany od dawna dodatek węglowy. W naszym mieście wnioski w tej sprawie przyjmuje – również w wyznaczone soboty – Ośrodek Pomocy Społecznej.

Tzw. ustawa węglowa przewiduje, że dodatek w wysokości 3 tys. zł przysługuje gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym. Wsparcie należy się w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania pomocy jest wpis lub zgłoszenie takiego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. Z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Wniosek o wypłatę dodatku można składać od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3 (parter, pok. 127 i 128).

W okresie do końca sierpnia wnioski będą przyjmowane w godzinach:

 • poniedziałek: od 7:30 do 14:30
 • wtorek: od 7:30 do 18:00
 • środa: od 7:30 do 14:30
 • czwartek: od 7:30 do 18:00
 • piątek: od 7:30 do 12:30.

Natomiast od 1 września wnioski będzie można składać w:

 • poniedziałek: od 8:00 do 15:00
 • wtorek: od 8:00 do 18:00
 • środę od 8:00 do 15:00
 • czwartek: od 8:00 do 18:00
 • piątek: od 8:00 do 13:00.

Dodatkowe, sobotnie terminy przyjmowania dokumentów w sprawie dodatku to 10 i 24 września br. w godzinach od 09:00 do 13:00.

Wniosek składa się osobiście:

 • w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek,
 • na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),
 • w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga! Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, która zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Natomiast OPS dokona weryfikacji wniosku, w szczególności pod kątem zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek węglowy wypłacony zostanie do miesiąca od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Wniosek o wypładę dodatku węglowego (plik)

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img