80 miejsc pracy czeka! Urząd celno-skarbowy zatrudnia

Szukasz pracy? Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach szuka 80 osób.

Funkcjonariuszem może zostać osoba, która wymagania niezbędne:
· jest obywatelem polskim,
· korzysta z pełni praw publicznych,
· nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
· posiada wykształcenie co najmniej średnie,
· cieszy się nieposzlakowaną opinią,
· której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku,
· nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141), ani nie była ich współpracownikiem.
wymagania dodatkowe:
· posiadane czynne prawo jazdy kat. B,
· odznacza się dobrą sprawnością fizyczną umożliwiającą szkolenia z zakresu środków przymusu bezpośredniego,
· cechuje się umiejętnością pracy pod presją czasu i odpornością na stres.
Jak aplikować
przygotuj niezbędne dokumenty
· kwestionariusz osobowy, wg naszego wzoru, który znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach – w zakładce: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach / Ogłoszenia / Nabór / Wzory oświadczeń,
· kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
· kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
· kopie świadectw pracy/służby z poprzednich miejsc pracy/służby, o ile pozostawałeś w stosunku pracy/służby,
· oświadczenie dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami – wypełnij, jeśli urodziłaś(eś) się przed 1 sierpnia 1972 r. – wzór oświadczenia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach – w zakładce: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach / Ogłoszenia / Nabór / Wzory oświadczeń.
praca urząd celno skarbowy
ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU eRecruiter lub złóż dokumenty w formie papierowej na adres:

· osobiście w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25, 40-022 Katowice lub
· drogą pocztową na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25, 40-022 Katowice (w przypadku nadania aplikacji drogą pocztową, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego) z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne do służby Celno-Skarbowej”
termin składania dokumentów:
11 maja 2022 r.

decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia oferty do urzędu

Prosimy o nadsyłanie dokumentów przy wykorzystaniu tylko jednego z dostępnych sposobów.

Co oferujemy
· służbę dającą poczucie stabilizacji zawodowej,
· ścieżkę kariery zawodowej od aplikanta do inspektora,
· wysokość uposażenia zasadniczego na stanowisku – 3.338,00 zł brutto (kwota wynagrodzenia zasadniczego + dodatek za stopień służbowy) oraz dodatki do uposażenia;
· dodatek za wysługę lat w wysokości od 2% do 25% wynagrodzenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy,
· inne dodatki do uposażenia przewidziane przepisami oraz po spełnieniu warunków np. dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy,
· nagrodę roczną, tzw. „trzynastkę”,
· nagrody jubileuszowe,
· możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby,
· dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach służby,
· możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego,
· świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny, zapomoga – wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłata do kosztów udziału do zajęć kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych i in.),
· dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
Ważne informacje
etapy postępowania
· złożenie niezbędnych dokumentów,
· test wiedzy,
· test psychologiczny,
· test sprawności fizycznej,
· test kompetencyjny,
· rozmowa kwalifikacyjna,
· ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej,
· sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych
w kwestionariuszu osobowym,
· o miejscu, terminie oraz wynikach kolejnych etapów postępowania kandydaci będą zawiadamiani za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W sytuacji braku adresu elektronicznego kandydaci otrzymają zawiadomienie w formie pisemnej w postaci papierowej.
warunki pracy
· funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania w obszarze właściwości miejscowej wskazanej Izby Administracji Skarbowej,
· po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym Dyrektor Izby określi miejsce pełnienia służby funkcjonariusza,
· realizacja zadań służbowych na stanowiskach w Pionie Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej związana jest z wykorzystaniem broni palnej i środków przymusu bezpośredniego.
pozostałe informacje
· istnieje możliwość zwiększenia liczby wolnych etatów w przypadku powstania wakatu w okresie od dnia ukazania się informacji do dnia zatwierdzenia listy, o której mowa w §17 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej(Dz. U. z 2021 r. poz. 1943),
· oferty nie spełniające wymogów formalnych (niekompletne, bez wymaganych podpisów na kwestionariuszu oraz otrzymane po terminie) zostaną odrzucone,
· nie możesz przystąpić do postępowania jeżeli w poprzednim postępowaniu z testu psychologicznego lub testu kompetencyjnego nie uzyskałaś(eś) wyniku pozytywnego, jeżeli od dnia przeprowadzenia tego testu do dnia, w którym upływa termin składania dokumentów w odpowiedzi na niniejszą Informację, nie upłynęło 12 m-cy,
· w przypadku gdy w poprzednim postępowaniu uzyskałaś(eś) z testu psychologicznego, testu kompetencyjnego wynik pozytywny, nie przystępujesz do testu, a wynik ten zalicza się na poczet danego postępowania w okresie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia testu,
· jeżeli byłaś(eś) umieszczona(y) na liście kandydatów określonej w §17 ust. 6 rozporządzenia
i ubiegasz się ponownie, w terminie 12 miesięcy od dnia poinformowania o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej w tej samej jednostce organizacyjnej KAS, to nie bierzesz udziału w etapach postępowania z wyjątkiem złożenia kwestionariusza osobowego,
· do służby w Służbie Celno-Skarbowej przyjmowani są kandydaci, którzy po przejściu postępowania kwalifikacyjnego uzyskają orzeczenie o fizycznej i psychicznej zdolności do służby w Służbie Celno-Skarbowej,
· dokumenty złożone przez kandydata, który nie został wskazany na liście, o której mowa w § 17 ust. 6 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej(Dz. U. z 2021 r. poz. 1943), w związku z art. 153 Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422 z późn. zm.), z powodu zakończenia wobec niego postępowania, są niszczone po upływie trzech miesięcy od dnia zawiadomienia kandydata o zakończeniu postępowania, a w przypadku kandydata, który został wskazany na liście, i który nie został przyjęty do służby w Służbie Celno-Skarbowej, są niszczone po upływie dwóch lat od dnia zawiadomienia kandydata o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,
· dodatkowe informacje związane z postępowaniem kwalifikacyjnym uzyskasz pod nr tel. (32) 207-61-81.
Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i zostaną zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji tj. testu wiedzy, zostaną zaproszeni drogą elektroniczną na webinarium dotyczące zasad postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img